Zaznacz stronę

Uchwała Nr 302/VII/2017

 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00019/C/01812 w § 1 pkt 9 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 1848/VIP/2015 z dnia z dnia 13 października 2015 r. poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:

 

 

9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

– Zajęcia teoretyczne:

– Gryfice 72-300 ul. Niechorska 27 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej MEDICAM Szpital Specjalistyczny w Gryficach

– Zajęcia praktyczne:
– Gryfice 72-300 ul. Niechorska 27 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej MEDICAM Szpital Specjalistyczny w Gryficach

Oddział ginekologiczno-położniczy§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 12 grudnia 2017 roku przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program kursu specjalistycznego Leczenie ran, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz 77 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas