Zaznacz stronę

Uchwała Nr  303/VII/2017
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 270/VII/2017 z dnia 13 września 2017r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1. 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany poprzez wykreślenie pkt 4 w rozdziale II załącznika do Uchwały Nr 270/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

2. Dotychczasowe punkty 5-6 w rozdziale II załącznika do uchwały stają się odpowiednio punktami 4-5.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas