Zaznacz stronę

Uchwała Nr 304/VII/2018
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§  1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje następujących zmian w załączniku nr 1 „Skład osobowy komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych” do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych:

1) w pkt 3 tego załącznika „Komisja Nauki, kształcenia i rozwoju zawodowego”

poprzez wykreślenie ppkt 1 o następującej treści: „Sabina Wiatkowska – OIPiP Opole Przewodnicząca Komisji” i wpisanie w ppkt 1 następującej treści : „Beata Olejnik – OIPiP Białystok – Przewodnicząca Komisji ”oraz dopisanie ppkt 13 o następującej treści : „Mariola Głowacka – OIPIP Płock”.

– w pkt 6 tego załącznika „Komisja ds. Warunków płacy i pracy„

poprzez wykreślenie ppkt 1 o następującej treści ”Iwona Borchulska – OIPiP Katowice –  Przewodnicząca Komisji”  i wpisanie w ppkt 1 następującej treści : „ Andrzej Tytuła  – OIPiP Lublin – Przewodniczący Komisji”.

§ 2. Tekst jednolity zmienionego załącznika, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas