Zaznacz stronę

Uchwała Nr 313/VII/2018
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 1/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie składu Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.916.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rady Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany w § 1 uchwały nr 1/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie składu Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych poprzez:

– wykreślenie w § 1 tiret 2 „12 Członków Prezydium NRPiP, w tym 11 pielęgniarek, 1 położna”

– wpisanie w § 1 tiret 2 „11 Członków Prezydium NRPiP, w tym 10 pielęgniarek, 1 położna”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas