Menu

Uchwała Nr 339/VII/2018

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 5 grudnia 2018 r.

  w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek
i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2019

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 916.) oraz art. 70 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm) uchwala się, co następuje:

1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w celu przedstawienia Ministrowi Zdrowia określa wykaz priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych z budżetu państwa na rok 2019.

2. Wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiPPrezes NRPiP
Joanna WalewanderZofia Małas

 

Pobierz załącznik