Zaznacz stronę

Uchwała Nr  341/VII/2018
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia  6 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z  dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 916) uchwala się, co następuje:

1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej poprzez:

 – w § 1 w pkt 9 kropkę zastępuje przecinkiem i dodaje się pkt 10,11 i 12 w brzmieniu:

„10) „CRPiP” – Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych prowadzony przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych,

11) „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1),

12) „użytkownik CRPiP” – osoba fizyczna wykonującą pracę pod zwierzchnictwem izby lub Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz zarejestrowaną w CRPiP w imieniu izby lub Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.”

-dodanie § 11 o następującej treści:

„§ 11. 1. Zważywszy na prowadzenie okręgowych rejestrów w CRPiP, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z izbami pełnią rolę współadministratorów CRPiP, łącznie ustalając cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

  1. Każda izba współadministruje z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych danymi osobowymi w zakresie danych wpisanych do okręgowego rejestru prowadzonego przez daną izbę.
  2. Użytkownikami CRPiP są w zakresie, o którym mowa w ust. 2 osoby wyznaczone przez daną izbę.
  3. Szczegółowe określenie celów i sposobu przetwarzania danych osobowych w CRPiP, zgodne z RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, określa załącznik nr 17 do uchwały.”

§2. Dotychczasowe § 11 i 12 stają się odpowiednio § 12 i 13.

§3. Tekst jednolity załącznika nr 15 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4. Dodaje się załącznik nr 17, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas

Pobierz załącznik

 

.