Zaznacz stronę

Uchwała Nr 342/VII/2018
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia  6 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 333/VII/2018 z dnia 12 września 2018r.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 r, poz. 916) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje następujących zmian w załączniku nr 1 „Skład osobowy komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych” do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 333/VII/2018 z dnia 12 września 2018r.:

1)      w pkt 3 tego załącznika „Komisja Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego”:

– poprzez wykreślenie w ppkt 10 następującej treści: „Olga Dembicka- OIPiP Warszawa i wpisanie w ppkt 10 następującej treści: ”Elżbieta Dróżdż-Kubicka- OIPiP Warszawa”.

2) w pkt 14 tego załącznika „Zespół ds. Domów pomocy społecznej”:

– poprzez wykreślenie w ppkt 5 następującej treści: „Małgorzata Migacz – OIPiP Nowy Sącz” i wpisanie w ppkt 5 następującej treści: „Jolanta Okoń-OIPiP Zamość”,

– poprzez wykreślenie w ppkt 6 następującej treści: „Renata Caban – OIPiP Rzeszów”.

§ 2. Tekst jednolity zmienionego załącznika, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Pobierz załącznik