Zaznacz stronę

Uchwała Nr 344/VII/2018

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 6 grudnia  2018 r.

 

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych
VII kadencji

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 r. poz. 916 ) uchwala się, co następuje:

 

1. 1. Powołuje się Komitet Organizacyjny I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji w następującym składzie:

– Mariola Łodzińska- Wiceprezes NRPiP,

– Ewa Janiuk- Wiceprezes NRPiP,

– Sebastian Irzykowski- Wiceprezes NRPiP,

– Joanna Walewander- Sekretarz NRPiP,

– Danuta Adamek- Skarbnik NRPiP

– Teresa Kruczkowska- Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu,

– Katarzyna Florek- Przewodnicząca ORPiP w Bydgoszczy,

– Anna Janik- Przewodnicząca ORPiP w Katowicach,

– Marek Przybył- Przewodniczący ORPiP w Kaliszu.

  1. Komitet Organizacyjny na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Prezesa NRPiP:

1)     wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza,

2)     określa sposób procedowania i zwoływania posiedzeń,

3)     określa harmonogram pracy,

4)     dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Komitetu.

2. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:

1)     opracowanie materiałów zjazdowych,

2)     przygotowanie propozycji miejsca,

3)     przygotowanie zaplecza socjalnego dla uczestników,

4)     przygotowanie oprawy graficznej i technicznej,

5)     przygotowanie wzoru mandatów dla delegatów,

6)     przygotowanie projektu listy gości,

7)     przygotowanie wzoru zaproszeń,

8)     inne, nie wymienione czynności, wynikające z przebiegu przygotowań.

3. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego na posiedzeniach Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych składa okresowe sprawozdania z postępu prac i przedstawia do zatwierdzenia wypracowane projekty.

4. Obsługę administracyjną Komitetu zapewnia Dział Sekretarza NIPiP.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                                  Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                             Zofia Małas