Zaznacz stronę

Uchwała nr 354/VII/2019
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 310/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany Uchwały nr 310/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów, poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi nr 3 do Uchwały nr 310/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów.
§ 2. Osoba podpisująca po raz pierwszy oświadczenie, o którym mowa w załączniku do niniejszej uchwały otrzymuje z Izby Informację o przetwarzaniu danych osobowych.
§ 3. Tekst jednolity załącznika nr 3 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP                               Skarbnik NRPiP                                Prezes NRPiP

Joanna Walewander                          Danuta Adamek                                Zofia Małas