Zaznacz stronę

 Uchwała Nr 355/VII/2019

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 343/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 6 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia terminu I Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 916), uchwala się co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany § 1 uchwały Nr 343/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji, poprzez  nadanie mu nowej następującej treści:

„§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala, że I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2019 roku
w Warszawie.”.

§ 2. W § 2 uchwały Nr 343/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji wykreśla się zapis w brzmieniu:

„- uchwały nr 9 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia „Kodeksu etyki zawodowej dla pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”,”.

§ 3. W § 2 uchwały Nr 343/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji wpisuje się zapis w brzmieniu:

„- uchwały nr 19 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych”.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                                                Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                                           Zofia Małas