Zaznacz stronę

Uchwała Nr 360/VII/2019
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 5 czerwca 2019 r.
 
w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. 2018 poz. 916) oraz Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków stanowiącego załącznik do Uchwały nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków, uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa następujący kalendarz wyborczy  wyborów delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych:

1)      Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przekaże do dnia 16 września 2019 r. okręgowym radom pielęgniarek i położnych informację o ustalonej liczbie delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych z  danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, wynikającej z rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prowadzonych dla tej izby na dzień 1 września 2019 r.

2)      Okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do dnia 31 marca 2020 r. przeprowadzą okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

3)      Okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r. przekażą dane delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych według załączonego wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP                                                                                                    Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                                                 Zofia Małas

Załącznik do uchwały