Zaznacz stronę

Uchwała Nr 382/VII/2020
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 11 marca  2020 r.
 
w sprawie ustalenia Standardu opieki pielęgniarskiej w pielęgniarstwie nefrologicznym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie dializoterapii

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala Standard opieki pielęgniarskiej w pielęgniarstwie nefrologicznym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie dializoterapii.

§ 2. Standard opieki pielęgniarskiej w pielęgniarstwie nefrologicznym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie dializoterapii stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                               Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                          Zofia Małas

załącznik do uchwały nr 382