Zaznacz stronę

Uchwała Nr 388/VII/2020

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca  2019 r. w sprawie  ustalenia terminu VIII  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 916.) uchwala się co następuje:

 

§ 1.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany § 1 uchwały Nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu VIII  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„§ 1 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala, że VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych odbędzie się do dnia 31 grudnia 2020 r.  w Warszawie.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                   Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                Zofia Małas