Zaznacz stronę

Uchwała Nr 406/VII/2020

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 5 czerwca 2019 r. zmienionej uchwałą nr 388/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie art. 8 ust. 4 oraz art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 916 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany § 1 uchwały Nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. zmienionej uchwałą nr 388/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, poprzez nadanie mu zmienionej następującej treści:

„ §1 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala, że VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych odbędzie się w Warszawie nie później niż 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu zagrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).”

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP                                                                                             Wiceprezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                                       Mariola Łodzińska