Zaznacz stronę

Uchwała Nr 413/VII/2020

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 916 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej poprzez:

– nadanie nowego brzmienia § 11 pkt. 1) i pkt. 2):

„§ 11. Tracą moc:

1) Uchwała nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych,

2) Uchwała Nr147/VII/2016 NRPiP z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych”

§ 2

1.Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany wzorów wniosków:

– o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpis do okręgowego rejestru,

– o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej osobie niebędącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru,

– o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej, osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru,

2. Wzory wniosków stanowią, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Wiceprezes NRPiP

Mariola Łodzińska

Załącznik do uchwały nr 413