Zaznacz stronę

Uchwała Nr 434/VII/2021

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 916 ze zm.) oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r.

poprzez:

1) dodanie w § 1 pkt 9a i 9b w następującym brzmieniu:

„9a) prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą – prawo wykonywania zawodu pielęgniarki albo prawo wykonywania zawodu położnej przyznane na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, o którym mowa w art. 35a ust. 6 ustawy o zawodach pielęgniarki lub położnej,

9b) warunkowe prawo wykonywania zawodu – warunkowe prawo wykonywania pielęgniarki albo warunkowe prawo wykonywania zawodu położnej, o którym mowa w art. 35a ust. 18 ustawy o zawodach pielęgniarki lub położnej.”

2) nadanie nowego brzmienia § 2 ust. 1:

„§ 2. 1. Podjęcie przez okręgową radę uchwały w przedmiocie stwierdzenia albo przyznania prawa wykonywania zawodu albo uchwały w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą albo uchwały w przedmiocie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu i wpisania do okręgowego rejestru poprzedza:

1)   złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku o stwierdzenie albo przyznanie prawa wykonywania zawodu albo wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą albo wniosku o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu i wpisanie do okręgowego rejestru,

2)   stwierdzenie zasadności wniosku i kompletności złożonych dokumentów.”

3) dodanie w § 2 ust. 5 pkt 2a) i pkt 2b) w następującym brzmieniu:

„2a) wzór wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpis do okręgowego rejestru – stanowi załącznik nr 2A,

2b) wzór wniosku o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu oraz wpis do okręgowego rejestru  – stanowi załącznik nr 2B,”

4) nadanie nowego brzmienia § 5 ust. 3 zdanie pierwsze:

„3. W zaświadczeniu, za pomocą pieczątek dokonuje się następujących wpisów/adnotacji urzędowych: wykreślenie, wpis, zmiana nazwiska, zaprzestanie, rozpoczęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu, czas na jaki zostało wydane prawo wykonywania zawodu, duplikat, specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa, prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, warunkowe prawo wykonywania zawodu.”

§ 2 1. Dodaje się załącznik nr 2A, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dodaje się załącznik nr 2B, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

 Prezes NRPiP

 Zofia Małas

załącznik nr 1 do uchwały 434

załącznik nr 2 do uchwały 434

załącznik nr 3 do uchwały 434