Zaznacz stronę

Uchwała Nr 449/VII/2021

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych
ds. opracowania standardu kwalifikacji zawodowych pielęgniarki oraz standardu kwalifikacji zawodowych położnej

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 628) oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w celu opracowania jednolitego standardu kwalifikacji zawodowych powołuje Zespół przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych ds. opracowania standardu kwalifikacji zawodowych pielęgniarki oraz standardu kwalifikacji zawodowych położnej. Standardy zostaną opracowane przez osoby wchodzące w skład Komisji Prawa i Legislacji, Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego oraz Komisji ds. Położnych.

§ 2. Obsługę Zespołu zapewnia Dział Merytoryczny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 3. Koszty wynikające z realizacji uchwały ujęte zostaną w wykonaniu budżetu NIPiP w poz. „Koszty NRPiP” pkt 1. – „Narad, posiedzenia i inne( NR, Prezydium, komisje i inne)”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Wiceprezes NRPiP
Joanna Walewander Mariola Łodzińska