Zaznacz stronę

Uchwała Nr 459/VII/2021

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo operacyjne organizowanego przez Beskidzką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych

                                                                               

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.  2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2021, poz. 479), oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00016/A/02342 w § 1 pkt 8 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 826/VIIP/2017 z dnia 4 lipca 2017 r., poprzez dodanie miejsc prowadzenia kształcenia praktycznego:

 

9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

        – Zajęcia praktyczne:

 

 

– Bielsko-Biała 43-300 ul. Wyzwolenia 18 Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski – Blok operacyjny: chirurgii ogólnej (chirurgii małoinwazyjnej), ginekologii i położnictwa, chirurgii onkologicznej, Pracownia endoskopii.

– Poznań 60-355 ul. Przybyszewskiego 49 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Blok operacyjny transplantologii ul. Grunwaldzka 16/18

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie                                                                                

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 12 kwietnia 2021 r. przez Beskidzką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo operacyjne zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 24 października 2016 r., aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r., aktualizacji Modułu I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 28 listopada 2017 r., aktualizacji Części 3 w Module I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2021, poz. 479).

Pouczenie 

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

 

Sekretarz NRPiP Wiceprezes NRPiP
Joanna Walewander Mariola Łodzińska