Zaznacz stronę

Uchwała Nr 472/VII/2021

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 2A i nr 2B do uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. oraz uchwałą nr 434/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628) oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany załącznika nr 2A i nr 2B do uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. oraz uchwałą nr 434/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r. poprzez nadanie ww. załącznikom nowego brzmienia określonego w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprezes NRPiP

Mariola Łodzińska
Prezes NRPiP

Zofia Małas

załącznik nr 1 do uchwały 472

załącznik nr 2 do uchwały 472