Zaznacz stronę

Uchwała Nr 477/VII/2021

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie delegowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do rady społecznej Ośrodka Diagnostyczno – Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku

                                                                                                                                          

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz.628), art. 48 ust. 1 i ust. 6 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711) oraz art. 14 hb ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku w osobie Pani mgr. Doroty Rodziewicz.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprezes NRPiP Prezes NRPiP
Mariola Łodzińska Zofia Małas