Zaznacz stronę

Uchwała Nr 479/VII/2021

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia wotum nieufności Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wobec Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego

 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628) art. 14hb ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Mając na uwadze:

–        brak realnego dialogu Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z organami samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w sprawach dotyczących systemu ochrony zdrowia, w tym w szczególności ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych,

–        nieuwzględnianie przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego stanowiska grup zawodowych pielęgniarek i położnych oraz zgłaszanych przez organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, uwag, stanowisk i zastrzeżeń w związku z prowadzonym rządowym procesem legislacyjnym w sprawach dotyczących systemu ochrony zdrowia oraz wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki lub zawód położnej,

–        demonstrowanie przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego braku szacunku dla pielęgniarek i położnych oraz lekceważenie stanowiska organizacji społecznych i zawodowych reprezentujących interesy pielęgniarek i położnych skutkujące negatywnymi następstwami dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, a w konsekwencji zagrożeniem życia i zdrowia pacjentów,

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża wotum nieufności wobec ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiceprezes NRPiP   Prezes NRPiP
Mariola Łodzińska   Zofia Małas