Zaznacz stronę

Uchwała Nr 484/VII/2021

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 23 września 2021 r.

 

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U 2021, poz. 628), § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2016, poz. 1761 ze zm.), oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi:

1.      Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek:

·         Maria Kałkowska,

2.      Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek:

·         Ewa Pietras,

3.      Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych:

·         Barbara Kulczyńska,

4.      Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych:

·         Ewa Pietras,

5.      Kurs specjalistyczny Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek:

·         Katarzyna Sędziak,

6.      Kurs specjalistyczny Edukacja kobiet w okresie laktacji dla położnych:

·         Agnieszka Siekacz.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas