Zaznacz stronę

Uchwała nr 5
I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji
z dnia 4 czerwca  2019 r.

 w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane

 

Na podstawie art.15 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 916) uchwala się, co następuje:

§ 1.  1. I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji  ustala wykaz funkcji w organach Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, których pełnienie może być wynagradzane:

1)        Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

2)        Przewodnicząca Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych i Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

2. Ustala się wykaz funkcji w organach okręgowych izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane:

1)      przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz skarbnik okręgowej rady pielęgniarek i położnych;

2)        przewodniczący okręgowego sądu pielęgniarek i położnych, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych i zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej.

§ 2.  Traci moc uchwała nr 20 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane.

§ 3.  1. Uchwała wchodzi w życie w odniesieniu do poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych od chwili wyboru osób w organach danej izby na VIII kadencję.

2. Zobowiązuje się Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych do określenia zasad wynagradzania osób pełniących obowiązki wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2
w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Sekretarz Zjazdu                                                                                     Przewodniczący Zjazdu

Katarzyna Florek                                                                                     Teresa Kruczkowska