Zaznacz stronę

 

Uchwała Nr 517/VII/2021

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 grudnia 2021 r.

 

w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania                                                                        

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 48 ust. 1 i ust. 6 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711) oraz art. 14 hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie w osobie Pani mgr. Elżbietę Pleczyńską.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas