Zaznacz stronę

Uchwała nr 6

I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

VII kadencji

z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U.2018r. poz.916 ), uchwala się , co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 19 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz Zjazdu                                                                                     Przewodniczący Zjazdu

Katarzyna Florek                                                                                     Teresa Kruczkowska

 

Załącznik do uchwały nr 6 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia związane z prowadzeniem gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, zwanej dalej Naczelną Izbą.

2. Naczelna Izba prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

§ 2.

l. Majątek Naczelnej Izby stanowią środki finansowe, mienie ruchome i nieruchome powstałe z przychodów Naczelnej Izby.

2. Majątkiem Naczelnej Izby zarządza Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, zwana dalej Naczelną Radą.

3. Kierownikiem Naczelnej Izby jako jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości jest Prezes Naczelnej Rady.

4. W ramach bieżących czynności zarządzających Naczelnej Rady za zarządzanie majątkiem Naczelnej Izby  odpowiedzialny jest Skarbnik Naczelnej Rady.

§ 3.

Źródłami przychodów Naczelnej Izby są:

1)      przychody z działalności ustawowej — składki członkowskie,

2)      dotacje z budżetu państwa,

3)      przychody z praw majątkowych, lokat, odsetek,

4)      przychody z działalności gospodarczej,

5)      darowizny, zapisy, dotacje,

6)      inne wpłaty dopuszczone prawem.

§ 4.

l. Naczelna Izba ponosi wydatki związane z:

1)      realizacją zadań ustawowych,

2)      prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Wydatki powinny być dokonywane:

1)      w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

2)      w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

3)      w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozdział II

Gospodarka finansowa.

§ 5.

l. Gospodarkę finansową Naczelnej Izby prowadzi się pokrywając koszty działalności, w tym wszelkie zobowiązania publiczno-prawne, z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

2. Rokiem obrachunkowym, sprawozdawczym i podatkowym jest rok kalendarzowy.

§ 6.

Podstawą gospodarki finansowej Naczelnej Izby jest roczny budżet organów Naczelnej Izby, zwany dalej „budżetem”, opracowany w formie przychodów oraz kosztów na dany rok kalendarzowy i uchwalany przez Naczelną Radę nie później niż do dnia 31 marca danego roku.

§ 7.

1. Projekt budżetu opracowuje Skarbnik Naczelnej Rady.

2. Budżet sporządza się w układzie kalkulacyjnym z wyodrębnieniem kosztów organów  oraz działów Naczelnej Izby wykonujących czynności podlegające dotowaniu z budżetu państwa – zgodnie z obowiązującym planem kont.

§ 8.

l. Przy opracowywaniu budżetu obowiązuje zasada, że planowane koszty nie mogą przewyższać planowanych przychodów.

2. Przekroczenie planowanych kosztów może mieć miejsce pod warunkiem pozyskania ponad planowanych przychodów.

3. Realizacja inwestycji, a także innych wydatków, które nie mogą zostać zrealizowane w ramach kosztów danego roku budżetowego, do których min. zalicza się organizowany Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położonych, może być sfinansowana z wcześniej zgromadzonych środków.

§ 9.

W budżecie, na wniosek Skarbnika Naczelnej Rady i po uchwaleniu przez Naczelną Radę, mogą być w ciągu roku obrachunkowego dokonywane zmiany w przypadkach:

1)       realizowania uzasadnionych wyższych od planowanych kosztów w głównych pozycjach budżetu,

2)       uzasadnionych wydatków inwestycyjnych,

3)       konieczności przeniesienia z poszczególnych pozycji planu kosztów zatwierdzonego budżetu,  z zastrzeżeniem § 8 ust.1 niniejszych Zasad.

§ 10.

Wynikiem finansowym Naczelnej Izby jest różnica pomiędzy przychodami a kosztami. Nadwyżka finansowa netto w dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Naczelną Radę podwyższa fundusz ustawowy (zasadniczy) z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Naczelnej Rady.

§ 11.

1. Naczelna Izba gromadzi środki pieniężne na właściwych rachunkach bankowych.

2. Środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych dysponują:

1)      Prezes Naczelnej Rady,

2)      Skarbnik Naczelnej Rady,

3)      Wiceprezesi Naczelnej Rady,

4)       Sekretarz Naczelnej Rady.

3. Dyspozycja środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych wymaga współdziałania Prezesa Naczelnej Rady lub Wiceprezesa Naczelnej Rady oraz Skarbnika Naczelnej Rady lub Sekretarza Naczelnej Rady.

§ 12.

1. Za gospodarkę finansową Naczelnej Izby odpowiedzialność ponoszą w zakresie swoich kompetencji:

1)      Naczelna Rada,

2)      Prezes Naczelnej Rady,

3)      Skarbnik Naczelnej Rady,

4)      Główny Księgowy Naczelnej Izby,

5)      Dyrektor ds. administracyjno – organizacyjnych Naczelnej Izby.

2. Nadzór nad wykonywaniem budżetu sprawuje Skarbnik Naczelnej Rady wraz z Głównym Księgowym.

§ 13.

Kontrolę nad zarządzaniem przez Naczelną Radę majątkiem Naczelnej Izby sprawuje Naczelna Komisja Rewizyjna.

Rozdział III

Składki członkowskie.

§ 14.

Składki członkowskie przekazywane na rzecz Naczelnej Izby przez poszczególne okręgowe izby pielęgniarek i położnych księgowane są na wyodrębnionym koncie syntetycznym i analitycznym.

§ 15.

W przypadku stwierdzenia zwłoki w przekazywaniu składki przez daną okręgową izbę pielęgniarek i położnych za dwa pełne okresy, Skarbnik Naczelnej Rady zgłasza Naczelnej Radzie w celu rozpatrzenia wniosek o egzekucję wierzytelności.

§ 16.

Za prawidłowe i bieżące prowadzenie ewidencji wpłacanych przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych składek członkowskich odpowiedzialny jest Skarbnik Naczelnej Rady.

Rozdział IV

Rachunkowość.

§ 17.

Naczelna Izba prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

§ 18.

Zapisy w księgach rachunkowych winny być dokonywane wg zasad określonych w wyżej wymienionej ustawie, zgodnie z „Polityką rachunkowości Naczelnej Izby” przyjętą decyzją Naczelnej Rady.

§ 19.

Dowody księgowe dokumentujące powstanie wydatków lub zobowiązań podlegają sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzeniu.

§ 20.

Sprawdzenia dowodów księgowych dokonują w Biurze Naczelnej Izby:

1)      pod względem merytorycznym: Skarbnik Naczelnej Rady albo pracownik wyznaczony przez  Prezesa Naczelnej Rady,

2)      pod względem rachunkowym: Główna Księgowa lub samodzielna księgowa.

§ 21.

Zatwierdzenia dokumentów do wypłaty dokonują:

1) Prezes Naczelnej Rady lub Wiceprezes Naczelnej Rady,

2) Skarbnik Naczelnej Rady lub Sekretarz Naczelnej Rady.

Rozdział V

Sprawozdawczość finansowa.

§ 22.

Naczelna Izba zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości finansowej:

1)     rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości,

2)     sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

§ 23.

Skarbnik Naczelnej Rady oraz Główna Księgowa odpowiedzialni są za:

1)     sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu według stanu na dzień 30 czerwca i na dzień 31 grudnia i przedstawienie ich Naczelnej Radzie,

2)     sporządzenie sprawozdania finansowego za dany rok i przedstawienie go Naczelnej Radzie,

3)     przygotowanie propozycji podziału zysku lub pokrycia straty i przedstawienie go Naczelnej Radzie,

4)     poddanie nie rzadziej niż raz na cztery lata sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.

§ 24.

Naczelna Rada podejmuje uchwały w następujących sprawach:

1)   zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych za dany rok – do dnia 31 marca roku następnego,

2)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych za dany rok – do dnia 30 czerwca roku następnego,

3)   zatwierdzenia zysku bilansowego netto albo pokrycia straty bilansowej za dany rok – do dnia 30 czerwca roku następnego.