Zaznacz stronę

Uchwała nr 7

 I Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji
z dnia 5 czerwca  2019 r.

w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Na podstawie art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 916) , uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się procedurę przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

§ 2. Procedura przeprowadzania wizytacji o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr 26 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.

Sekretarz Zjazdu                                                                                     Przewodniczący Zjazdu

Katarzyna Florek                                                                                     Teresa Kruczkowska

Załącznik do uchwały nr 7 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Procedura
przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód
w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rozdział I

Ogólne zasady przeprowadzania wizytacji.

§ 1. 1. Wizytacja oznacza kontrolę podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

2. Wizytacja wykonywana przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych obejmuje czynności, których głównym celem jest ocena wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

§ 2. Wizytacja jest przeprowadzana przez pielęgniarki lub położne upoważnione przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

§ 3. Osoby, o których mowa w § 2, wykonując czynności wizytacyjne za okazaniem imiennego upoważnienia, mają prawo:

1)      żądania informacji i dokumentacji;

2)      oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;

3)      wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

4)      udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

5)      wglądu do dokumentacji medycznej;

6)      żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

Rozdział II

Tryb przeprowadzania wizytacji.

§ 4.1. Wizytację zleca w oparciu o uchwałę okręgowej rady pielęgniarek i położnych przewodniczący okręgowej rady pielęgniarek i położnych z zastrzeżeniem § 21.

2. Zlecenie przeprowadzenia wizytacji powinno określać w szczególności:

1)      nazwę i adres zlecającego wizytację,

2)      imię i nazwisko pielęgniarki lub położnej lub nazwę praktyki zawodowej,

3)      adres praktyki zawodowej,

4)      cel i zakres wizytacji,

5)      termin przeprowadzania wizytacji,

6)      imię i nazwisko osób wykonujących czynności wizytacyjne wraz z numerem imiennego upoważnienia,

7)      numer zlecenia w danym roku kalendarzowym.

3. Wzór druku zlecenia wizytacji określa załącznik nr 1.

§ 5.1. Imiennego upoważnienia do przeprowadzenia czynności wizytacyjnych udziela przewodniczący okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno określać w szczególności:

1)      imię i nazwisko oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej do przeprowadzenia wizytacji,

2)      imię i nazwisko pielęgniarki lub położnej lub nazwa praktyki zawodowej będącej przedmiotem wizytacji,

3)      adres praktyki zawodowej,

4)      cel i zakres wizytacji,

5)      termin przeprowadzania wizytacji.

3. Upoważnienie obowiązuje w czasie przeprowadzania wizytacji.

4. Wzór druku upoważnienia określa załącznik nr 2.

§ 6. Zlecający wizytację wyznacza przewodniczącego zespołu, który dokonuje podziału czynności między wizytujących.

§ 7.1. Wizytujący podlega wyłączeniu od udziału w wizytacji, jeżeli wyniki wizytacji mogą dotyczyć jego roszczeń, praw lub obowiązków albo roszczeń, praw i obowiązków jego małżonka, krewnych i powinowatych bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Wizytujący może być wyłączony również w razie stwierdzenia innych przyczyn, które mogą mieć wpływ na bezstronność jego postępowania.

2. O przyczynach wyłączenia przewodniczący zespołu wizytacyjnego lub osoba zainteresowana zawiadamia zlecającego wizytację, który rozstrzyga, co do wyłączenia.

§ 8. Wizytację przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w podmiocie wizytowanym.

§ 9. Przed rozpoczęciem wizytacji, nie później niż na 7 dni przed dniem wizytacji, zlecający wizytację zawiadamia pisemnie lub w formie elektronicznej pielęgniarkę lub położną prowadzącą praktykę zawodową, u której będzie przeprowadzana wizytacja, o terminie oraz celu i zakresie wizytacji.

§ 10. Obowiązkiem przeprowadzającego wizytacje jest rzetelne, obiektywne ustalenie stanu faktycznego, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień, ustalenie ich przyczyn i skutków.

§ 11.1. Wizytujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku wizytacji dowodów.

2. Do dowodów zalicza się w szczególności: dokumenty, w tym dane ewidencyjne i sprawozdawcze, wyniki oględzin, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia, opinie konsultantów, zdjęcia fotograficzne, dokumentację medyczną udostępnioną wizytującemu do wglądu.

3. Pobranie dowodów rzeczowych powinno być opisane w wystąpieniu powizytacyjnym i odbywać się w obecności osób odpowiedzialnych za udzielanie świadczeń zdrowotnych. Dowód rzeczowy powinien być zaopatrzony przez pielęgniarkę lub położną prowadzącą praktykę zawodową i wizytującego w trwałe cechy lub znaki, uniemożliwiające zastąpienie go innym.

4. Wizytujący może żądać od wizytowanej pielęgniarki lub położnej prowadzącej praktykę zawodową sporządzenia niezbędnych do wizytacji kserokopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

5. Zgodność odpisów i wyciągów z oryginałami oraz prawidłowość zestawień i obliczeń potwierdza pielęgniarka lub położna prowadząca praktykę zawodową.

6. W przypadku odmowy ze strony wizytowanej pielęgniarki lub położnej prowadzącej praktykę zawodową, poddania się czynnościom wizytacyjnym, wizytujący odstępuje lub przerywa czynności wizytacyjne i sporządza notatkę służbową na powyższą okoliczność.

§ 12.1. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 6 zlecający przeprowadzenie wizytacji doręcza notatkę służbową wizytowanej pielęgniarce lub położnej prowadzącej praktykę zawodową oraz informuje o możliwości zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

2. W przypadku nie złożenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 lub uznania ich za niezasadne okręgowa rada pielęgniarek i położnych powiadamia rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

§ 13.1. Po wykonaniu czynności wizytacyjnych sporządza się wystąpienie powizytacyjne, które zawiera:

1)      imię i nazwisko pielęgniarki lub położnej oraz adres miejsca zamieszkania albo firmę albo nazwę oraz adres siedziby praktyki zawodowej;

2)      adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,

3)      datę rozpoczęcia i zakończenia czynności wizytacyjnych,

4)      imiona i nazwiska osób wykonujących czynności wizytacyjne,

5)      opis stanu faktycznego,

6)      stwierdzone nieprawidłowości,

7)      wnioski osób wykonujących czynności wizytacyjne,

8)      datę i miejsce sporządzenia wystąpienia powizytacyjnego,

9)      informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania wystąpienia powizytacyjnego oraz o przyczynie tej odmowy.

2. Wystąpienie powizytacyjne sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się pielęgniarce lub położnej prowadzącej praktykę zawodową.

3. Wystąpienie powizytacyjne podpisują wizytujący i pielęgniarka lub położna prowadząca praktykę zawodową.

4. Jeżeli po sporządzeniu wystąpienia powizytacyjnego, a przed jego podpisaniem pielęgniarka lub położna prowadząca praktykę zawodową zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w wystąpieniu powizytacyjnym, osoby wykonujące czynności wizytacyjne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić wystąpienie powizytacyjne.

5. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności wizytacyjne.

6.  Pielęgniarka lub położna prowadząca praktykę zawodową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia powizytacyjnego, ma prawo do wniesienia na piśmie zastrzeżeń do zlecającego wizytację co do sposobu przeprowadzenia czynności wizytacyjnych oraz ustaleń zawartych w wystąpieniu powizytacyjnym.

7. Wzór druku wystąpienia powizytacyjnego określa załącznik nr 3.

§ 14.1. Wizytowana pielęgniarka lub położna prowadząca praktykę zawodową może odmówić podpisania wystąpienia powizytacyjnego, składając, w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

2. W przypadku odmowy podpisania wystąpienia powizytacyjnego i złożenia wyjaśnienia, wizytujący zaznacza ten fakt w wystąpieniu powizytacyjnym.

3. Odmowa podpisania wystąpienia powizytacyjnego przez osobę wymienioną w ust. 1 nie stanowi przeszkody do podpisania wystąpienia powizytacyjnego przez wizytującego i realizacji ustaleń zawartych w tym wystąpieniu.

§ 15.1. Osoby wykonujące czynności wizytacyjne są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w wyniku dokonywanych czynności wizytacyjnych, ustaleń zawartych w wystąpieniu powizytacyjnym oraz wyników prowadzonego postępowania.

2. Wzór druku oświadczenia osoby wizytującej o zachowaniu tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 4.

§ 16. 1. Na podstawie ustaleń zawartych w wystąpieniu powizytacyjnym organ prowadzący rejestr wykreśla pielęgniarkę lub położną prowadzącą praktykę zawodową z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w przypadku stwierdzenia następujących okoliczności:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, niezgodnego ze stanem faktycznym;

b) rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;

c) niezastosowania się do zaleceń powizytacyjnych.

2. W innych przypadkach niż określone w ust. 1 organ prowadzący rejestr wydaje zalecenia powizytacyjne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Wzór druku zaleceń powizytacyjnych  określa załącznik nr 5.

3. Jeżeli w wystąpieniu powizytacyjnym stwierdzono postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych powiadamia okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Rozdział III

Wymagania kwalifikacyjne oraz sposób wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne.

§ 17.1. Wizytującym może być pielęgniarka, położna, która ze względu na posiadane kwalifikacje i praktykę zawodową daje rękojmię należytego wykonania czynności wizytacyjnych.

2. Wizytującym może być pielęgniarka, położna, która spełnia następujące warunki:

1)      posiada odpowiednio prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie i jest aktualnie zatrudniona w dziedzinie pielęgniarstwa będącej przedmiotem wizytacji lub w dziedzinie pokrewnej, oraz

2)      posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, w przypadku kontroli indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej i grupowej specjalistycznej praktyki pielęgniarek lub położnych.

§ 18. Listę osób uprawnionych do wykonywania czynności wizytacyjnych prowadzi okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

§ 19. Skład zespołu wizytującego osób wskazanych do wizytacji ustala przewodniczący okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

§ 20. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych corocznie w terminie do dnia 31 marca podejmuje uchwałę w przedmiocie planu przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

§ 21. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niecierpiących zwłoki, przewodniczący okręgowej rady pielęgniarek i położnych ma prawo zlecić przeprowadzenie wizytacji pomimo braku wskazania określonej praktyki zawodowej w uchwale okręgowej rady pielęgniarek i położnych, o której mowa w § 20, o czym niezwłocznie informuje okręgową radę pielęgniarek i położnych. Przepis § 19 stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe.

§ 22. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.