Menu

Uchwała Nr 76/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla realizacji ustawowych zadań samorządu pielęgniarek i położnych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych powołuje następujące komisje i zespoły problemowe:
1)     Komisja Etyki,

2)     Komisja Prawa i legislacji,

3)     Komisja Nauki, kształcenia i rozwoju zawodowego,

4)     Zespół ds. Kontroli organizatorów kształcenia,

5)     Komisja Budżetowo-finansowa,

6)     Komisja ds. Warunków płacy i pracy,

7)     Zespół ds. Ochrony zdrowia pracujących,

8)     Komisja ds. Położnych,

9)     Komisja ds. Świadczeń gwarantowanych,

10) Zespół ds. Podstawowej opieki zdrowotnej,

11) Zespół ds. Opieki długoterminowej i paliatywnej,

12) Zespół ds. Lecznictwa szpitalnego,

13) Komisja Skarg i wniosków,

14) Zespół ds. Domów pomocy społecznej,

15) Zespół ds. Służb mundurowych,

16) Zespół ds. Ratownictwa medycznego.

§ 2. 1. Przewodniczący poszczególnych komisji i zespołów problemowych przedstawią na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych założenia do kadencyjnego planu pracy.

2. Skład osobowy poszczególnych komisji i zespołów problemowych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się Regulamin działania komisji problemowych i zespołów stałych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się wytyczne organizacji pracy komisji/zespołów problemowych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc:

– Uchwała 160/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.

– Uchwała Nr 298/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Komisji Skarg i Wniosków działającej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP                                                                                Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                           Zofia Małas

Załącznik

Załącznik

Załącznik