Menu

Uchwała Nr 795/VIIP/2017

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania:

1)      Weronika Rozenberger – Kandydat do Rady Społecznej 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

§ 2. Traci moc:

– uchwała nr 1593/VIP/2015 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 września 2015 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander
Prezes NRPiP
Zofia Małas