Menu

Uchwała Nr 796/VIIP/2017

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie wytypowania przedstawicieli NRPiP do składu zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wytypowało przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

– Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

– Sebastian Irzykowski – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

do składu zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, powołanym zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. MZ z 2017 r. poz. 50) wg zadań określonych § 4 ww. zarządzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander
Prezes NRPiP
Zofia Małas