Menu

Uchwała Nr 80/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z Regulaminem przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 297/VI/2015 NRPiP z dnia 25 marca 2015 r. zmienionego uchwałą w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą Nr 75/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, zmienionej uchwałą 79/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Nominacyjną przyznającą odznaczenia i medale nadawane przez przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

2. W skład Komisji Nominacyjnej wchodzą:

1)   Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas

2)   Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Grażyna Rogala-Pawelczyk

3)   Przewodnicząca Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych – Beata Rozner

4)   Przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej – Kamilla Gólcz

5)   Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Małgorzata Szwed

6)   Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Teodor Murawa

7)   Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Danuta Adamczyk-Wiśniewska

8)   Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Elżbieta Pleczyńska

9)   Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Cecylia Dolińska

10)       Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Maria Grabowska

11)       Przewodniczący Komisji Etyki – Tadeusz Wadas.

§ 2. Traci moc:

– uchwała nr 79/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                               Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                           Zofia Małas