Menu

Uchwała Nr 82/VII/2016
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 8 marca 2016 r.

 w sprawie poddruków zaświadczeń o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego i zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykopywania zawodu pielęgniarki/położnej przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

 Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych postanawia, że zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego i zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki/położnej przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, których wzory stanowią odpowiednio:

– załączniki a-m do uchwały Nr 330/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 54/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej

– załączniki 10 i 10a do dokumentu: Ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, stanowiącego załącznik do uchwały nr 49/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,

okręgowe rady pielęgniarek i położnych zobowiązane są wydawać na poddrukach dostarczanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. na podstawie umowy zawartej z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych.

2. Poddruki dostarczane będą okręgowym izbom pielęgniarek i położnych bezpośrednio przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A., na podstawie zamówień dokonywanych przez Naczelną Izbę na podstawie zapotrzebowań zgłaszanych przez okręgowej izby.

3. W celu uzyskania poddruków okręgowa izba pielęgniarek i położnych winna zwrócić się do Naczelnej Izby z zamówieniem określając swoje zapotrzebowanie.

4. Naczelna Izba będzie obciążać okręgową izbę notą księgową za zamówione przez nią poddruki, gdzie koszt jednego poddruku wynosi 1,24 zł. Koszty dostawy kurierskiej zamówionych poddruków do okręgowych izb ponoszą okręgowe izby.

5. Wzór zamówienia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, co oznacza w szczególności możliwość dokonywania zamówień na poddruki. Przy czym okręgowe rady mogą wydawać zaświadczenia, których dotyczy niniejsza uchwała w dotychczasowy sposób jeszcze przez okres 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Zofia Małas
Prezes NRPiP

Danuta Adamek
Skarbnik NRPiP

Joanna Walewander
Sekretarz NRPiP