Menu

Uchwała Nr 85/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie delegowania w charakterze obserwatora przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deleguje w charakterze obserwatora przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia:

Pani Zofia Małas.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP                                                                             Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                          Zofia Małas