Menu

 Uchwała Nr 866/VIIP/2017
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00008/A/02164 w § 1 pkt 9 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 282/VIIP/2016 z dnia 10 maja 2016 r. poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:

9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

– Zajęcia teoretyczne:
– Katowice 40-752 ul. Medyków 14 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. Kornela Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

– Zajęcia praktyczne:
– Katowice 40-752 ul. Medyków 14 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Oddział Patologii Ciąży

Pracownia/Gabinet USG

Blok porodowy z salą porodów rodzinnych

Oddział Położniczo-Noworodkowy

Poradnia Ginekologiczna

Oddział Onkologii Ginekologicznej

Poradnia Onkologii Ginekologicznej

Oddział endokrynologii ginekologicznej

– Zabrze 41-803 ul. Zamkowa 4 Szpital Miejski w Zabrzu Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Szkoła Rodzenia

Oddział Patologii Ciąży

Pracownia/Gabinet USG

Blok porodowy z salą porodów rodzinnych

Oddział Położniczo-Noworodkowy

Oddział endokrynologii ginekologicznej

Poradnia Ginekologiczna

Oddział Onkologii Ginekologicznej

 

– Bytom 41-902 ul. Stefana Batorego 15 Szpital Specjalistyczny nr 2

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Poradnia Leczenia Niepłodności

Oddział Patologii Ciąży

Pracownia/Gabinet USG

Blok porodowy z salą porodów rodzinnych

Oddział Położniczo-Noworodkowy

Poradnia Ginekologii Dziecięcej

Oddział Ginekologii

Poradnia Ginekologiczna

Oddział Onkologii Ginekologicznej

Poradnia Onkologii Ginekologicznej

– Jastrzębie Zdrój 43-350 Al. Jana Pawła II 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2

Szkoła Rodzenia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 17 lipca 2017 roku przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program szkolenia specjalizacyjnego „Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze” dla położnych, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz 77 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiP          Wiceprezes NRPiP

Joanna Walewander     Mariola Łodzińska