Menu

Uchwała Nr 877/VIIP/2017
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wskazuje przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania:

1)      Małgorzata Zawirowska – Kandydat do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ORION” w Ciechocinku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander