Menu

Uchwała Nr 878/VIIP/2017
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00008/B/01919 w § 1 pkt 9 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 2011/VIP/2015 z dnia 07.12.2015r. poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:

9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

– Zajęcia teoretyczne:
– nie dotyczy

– Zajęcia praktyczne:
– Racibórz 47-400 ul. Gamowska 3 Szpital Rejonowy im. dr J. Rostka w Raciborzu Pogotowie Ratunkowe

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Dokumentacja złożona w dniu 31 sierpnia 2017 roku przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie Pielęgniarstwo chirurgiczne, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz 77 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie
Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander