Menu

Uchwała Nr 879/VIIP/2017
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się zmian wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00001/C/01860 w § 1 pkt 8,10 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 1908/VIP/2015 z dnia 19.11.2015r. poprzez zmianę systemu kształcenia oraz dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:

8) System kształcenia

 

10) Miejsce prowadzenia kształcenia:

 

 – Zajęcia teoretyczne:

 

 

 

 

Niestacjonarny

 

 

 

  • Rzeszów 35-065 ul. Szpitalna 1 OKPPiP Odział Rzeszów
  • Rzeszów 35-085 ul. Langiewicza 29 A CL Hetman
  • Wałbrzych 58-300 ul. 1 Maja 70 Hotel IBIS
  • Wałbrzych 58-300 ul. Czerwonego Krzyża 1 Hotel Villa Art
  • Wałbrzych 58-309 ul. Główna 4 NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra

 

 – Zajęcia praktyczne:
  • Wałbrzych 50-226 ul. Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18 Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Wałbrzych Oddział Psychogeriatryczny

 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Dokumentacja złożona w dniu 01 września 2017 roku przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program kursu specjalistycznego dla pielęgniarek w dziedzinie Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz 77 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie
Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander