Menu

Uchwała Nr 90/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 379/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do opracowania projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany § 1 uchwały Nr 379/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do opracowania projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, poprzez nadanie nowej, następującej treści:

„§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wytypowała przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

– Ewę Janiuk,

– Tomasza Krzysztyniaka,

– Teresę Kuziarę,

– Marię Matusiak,

– Alicję Stanikowską,

– Małgorzatę Tokarską,

– Sabinę Wiatkowską,

do udziału w pracach Zespołu do opracowania projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, powołanego przez Ministra Zdrowia.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRPiP                                                                               Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                          Zofia Małas