Menu

Uchwała Nr 92/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2016 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się roczny plan kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2016 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

§ 2. Plan kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP                                Skarbnik NRPiP                                     Prezes NRPiP

Joanna Walewander                           Danuta Adamek                                     Zofia Małas

Załącznik