Zaznacz stronę

Na podstawie art. 44. Ust. 2. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej część danych zawartych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Weryfikacja danych służy sprawdzeniu przez pacjenta lub pracodawcę czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych lub zatrudnianie osób nie posiadających Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej może prowadzić do ukarania grzywną lub do kary ograniczenia wolności.*

Informacje są aktualizowane 1 raz na dobę.

W przypadku potrzeby weryfikacji większych ilości danych zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów technicznych crpip@nipip.pl.

W celu wyszukania osoby wymagane jest podanie następujących danych:

 1. Peselu z Nr PWZ (7 cyfrowy numer z literą 'P’ lub 'A’ na końcu).
  lub za pomocą dodatkowych opcji wyszukania
 2. Nazwiska oraz Nr PWZ (7 cyfrowy numer z literą 'P’ lub 'A’ na końcu).
  lub
 3. Nazwiska oraz Peselu.

In order to search for a person it is required to provide the following data:

 1. Personal Identification Number (PESEL) and the PWZ number (a 7-digit number with the letter 'P’ or 'A’ at the end). or using additional search options:
 2. Surname and the PWZ number (a 7-digit number with the letter 'P’ or 'A’ at the end). or
 3. Surname and Personal Identification Number (PESEL).
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwana dalej: „NIPiP” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78 02-757 Warszawa, nipip@nipip.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Dane są przekazane do CRPiP przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych w trybie określonym w art. 48 ust. 7 ww. ustawy.
 3. Dane osobowe są zbierane do celu stwierdzenia lub przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej oraz dokonania wpisu do rejestru okręgowego pielęgniarek i położnych. Brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem stwierdzania lub przyznania prawa wykonywania zawodu lub brakiem wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych.
 4. Osoby których dane są zawarte w rejestrze na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Nie wyłącza to prawa do dostępu do swoich danych osobowych zawartych w rejestrze, prawa do ich poprawy i aktualizacji.
 5. Dane zawarte w rejestrze nie mogą być usunięte na wniosek osoby, której dane dotyczą. Usunięcie danych jest możliwe w trybie opisanym w art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, nie wcześniej niż po 15 latach od daty wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu.
 6. Dane osobowe zebrane w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych mogą być przekazane innym podmiotom wskazującym na posiadanie uprawnienie ustawowe do dostępu do tych danych. W zakresie danych wymienionych w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, dane zawarte w rejestrze są informacją publiczną i dostęp do nich przysługuje na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby prowadzenia CRPiP przez NIPiP nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
System może pokazać następujące statusy:
 1. Osoba zarejestrowana
  Osoba o danych (dane po których szukano) jest pielęgniarką/pielęgniarzem (lub położnym/położną) wpisaną/ym do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez (właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych)
 2. Osoba z zaprzestaniem
  Osoba o danych (dane po których szukano) jest pielęgniarką/pielęgniarzem (lub położnym/położną) wpisaną/ym do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez (właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych) obecnie zaprzestał/a wykonywania zawodu
 3. Osoba z wpisanym skreśleniem
  Osoba o danych (dane po których szukano) jest osobą skreśloną z okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.
 4. Osoba z wygaszonym PWZ
  Osoba o danych (dane po których szukano) posiada wygaszone prawo wykonywania zawodu i nie może wykonywać zawodu.
 5. Brak takiej osoby
  Brak takiej osoby (dane po których szukano), prosimy o sprawdzenie danych lub wyszukanie po dodatkowych opcjach.W przypadku błędnego wyniku weryfikacji prosimy o kontakt z właściwą Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w celu aktualizacji danych. KONTAKT OIPIP

W przypadku błędnego wyniku weryfikacji prosimy o kontakt z właściwą Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w celu aktualizacji danych -> KONTAKT OIPIP 

*Kto bez wymaganego prawa wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1–6 lub art. 5 ust. 1 pkt 1–9, 11 i 12 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, podlega karze grzywny.

Jeżeli sprawca czynu ww. działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wprowadza w błąd, co do posiadania takiego prawa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto zatrudnia do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1–6 lub art. 5 ust. 1 pkt 1–9, 11 i 12 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielenia tych świadczeń, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.