Zaznacz stronę

Przyszłość pielęgniarstwa, położnictwa jest dla Ciebie ważna?

Chcesz mieć wpływ na decyzje podejmowane przez samorząd zawodowy?

Chcesz uczestniczyć w pracach, negocjacjach z organami administracji publicznej odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki zdrowotnej w Polsce?

 

Weź udział w WYBORACH DO ORGANÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Wybierz osoby, które zadbają o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze pielęgniarek i położnych. To, na kogo zagłosujesz teraz, będzie miało wpływ na to, kto przez kolejne lata będzie podejmował decyzje wpływające na codzienne funkcjonowanie każdej pielęgniarki i położnej. Przyszłość pielęgniarstwa i położnictwa zależy od Ciebie. WYBIERZ najlepszych.

JAK PRZEBIEGAJĄ WYBORY W OIPIP

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:
  • ustala rejony wyborcze
  • określa liczbę delegatów
  • powołuje KOMISJĘ WYBORCZĄ
KOMISJA WYBORCZA:
  • ustala termin wyborów

  • zawiadamia o zebraniu wyborczym

  • przeprowadza zebranie wyborcze

SPRAWDŹ W OIPiP:
  • czy jesteś na liście wyborczej

  • gdzie jest Twój rejon wyborczy

WAŻNE DATY

od września 2019

rozpoczęcie wyborów delegatów na okręgowe zjazdy pielęgniarek i położnych
do 31 marca 2020 okręgowe zjazdy pielęgniarek i położnych – wybór organów oipip oraz delegatów na VIII KZPiP
19-20 maja 2020 VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

1)      wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 7 lub

2)      wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.

Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

1)      zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej lub

2)      wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu, lub

3)      skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub

4)      ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2–8

– do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zabezpieczający.

Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izb, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.

Wyciąg z Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych dotyczący praw wyborczych
Art. 11. 1. Członkowie samorządu mają prawo:

1)      wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2–4;

Art. 12. 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

2)      wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 7 lub

3)      wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

1)      zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej lub

2)      wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu, lub

3)      skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub

4)      ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2–8

– do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zabezpieczający.

3. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izb, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.

Art. 13. 1. Wybory do organów izby odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

2. W wyborach przeprowadzanych w trakcie okręgowego zjazdu i Krajowego Zjazdu uczestniczą wyłącznie delegaci na dany zjazd.

3. Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępcy oraz członków sądów pielęgniarek i położnych mogą kandydować pielęgniarki i położne wykonujące zawód nieprzerwanie co najmniej od 10 lat.

4. Członkowie sądu pielęgniarek i położnych, okręgowej komisji rewizyjnej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, rzecznik odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy nie mogą być członkami innego organu samorządu, z wyjątkiem okręgowego zjazdu i Krajowego Zjazdu.

5. W razie wygaśnięcia mandatu okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji do czasu wyboru nowego rzecznika funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika.

6. W razie wygaśnięcia mandatu Naczelnego Rzecznika przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji do czasu wyboru nowego rzecznika funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez Naczelny Sąd.

7. Funkcji zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej nie można pełnić w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1–4 i 6–8.

8. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej zostaje zawieszony w pełnieniu swojej funkcji w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania w sprawie umyślnego popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Liczba delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Biała Podlaska

Ciechanów

Jelenia Góra

Koszalin

Łomża

Ostrołęka

Radom

Suwałki

Warszawa

Białystok

Częstochowa

Kalisz

Kraków

Łódź

Piła

Rzeszów

Szczecin

Włocławek

Bielsko-Biała

Elbląg

Katowice

Krosno

Nowy Sącz

Płock

Siedlce

Tarnów

Wrocław

Bydgoszcz

Gdańsk

Kielce

Leszno

Olsztyn

Poznań

Sieradz

Toruń

Zamość

Chełm

Gorzów Wlkp.

Konin

Lublin

Opole

Przeworsk

Słupsk

Wałbrzych

Zielona Góra