Zaznacz stronę

Przyszłość pielęgniarstwa, położnictwa jest dla Ciebie ważna?

Chcesz mieć wpływ na decyzje podejmowane przez samorząd zawodowy?

Chcesz uczestniczyć w pracach, negocjacjach z organami administracji publicznej odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki zdrowotnej w Polsce?

 

Weź udział w WYBORACH DO ORGANÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Wybierz osoby, które zadbają o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze pielęgniarek i położnych. To, na kogo zagłosujesz teraz, będzie miało wpływ na to, kto przez kolejne lata będzie podejmował decyzje wpływające na codzienne funkcjonowanie każdej pielęgniarki i położnej. Przyszłość pielęgniarstwa i położnictwa zależy od Ciebie. WYBIERZ najlepszych.

JAK PRZEBIEGAJĄ WYBORY W OIPIP

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:
  • ustala rejony wyborcze
  • określa liczbę delegatów
  • powołuje KOMISJĘ WYBORCZĄ
KOMISJA WYBORCZA:
  • ustala termin wyborów

  • zawiadamia o zebraniu wyborczym

  • przeprowadza zebranie wyborcze

SPRAWDŹ W OIPiP:
  • czy jesteś na liście wyborczej

  • gdzie jest Twój rejon wyborczy

WAŻNE DATY

od września 2019

rozpoczęcie wyborów delegatów na okręgowe zjazdy pielęgniarek i położnych
do 31 marca 2020okręgowe zjazdy pielęgniarek i położnych – wybór organów oipip oraz delegatów na VIII KZPiP
19-20 maja 2020VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

1)      wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 7 lub

2)      wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.

Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

1)      zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej lub

2)      wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu, lub

3)      skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub

4)      ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2–8

– do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zabezpieczający.

Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izb, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.

Wyciąg z Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych dotyczący praw wyborczych
Art. 11. 1. Członkowie samorządu mają prawo:

1)      wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2–4;

Art. 12. 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

2)      wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 7 lub

3)      wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

1)      zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej lub

2)      wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu, lub

3)      skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub

4)      ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2–8

– do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zabezpieczający.

3. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izb, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.

Art. 13. 1. Wybory do organów izby odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

2. W wyborach przeprowadzanych w trakcie okręgowego zjazdu i Krajowego Zjazdu uczestniczą wyłącznie delegaci na dany zjazd.

3. Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępcy oraz członków sądów pielęgniarek i położnych mogą kandydować pielęgniarki i położne wykonujące zawód nieprzerwanie co najmniej od 10 lat.

4. Członkowie sądu pielęgniarek i położnych, okręgowej komisji rewizyjnej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, rzecznik odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy nie mogą być członkami innego organu samorządu, z wyjątkiem okręgowego zjazdu i Krajowego Zjazdu.

5. W razie wygaśnięcia mandatu okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji do czasu wyboru nowego rzecznika funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika.

6. W razie wygaśnięcia mandatu Naczelnego Rzecznika przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji do czasu wyboru nowego rzecznika funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez Naczelny Sąd.

7. Funkcji zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej nie można pełnić w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1–4 i 6–8.

8. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej zostaje zawieszony w pełnieniu swojej funkcji w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania w sprawie umyślnego popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Liczba delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Biała Podlaska

Ciechanów

Jelenia Góra

Koszalin

Łomża

Ostrołęka

Radom

Suwałki

Warszawa

Białystok

Częstochowa

Kalisz

Kraków

Łódź

Piła

Rzeszów

Szczecin

Włocławek

Bielsko-Biała

Elbląg

Katowice

Krosno

Nowy Sącz

Płock

Siedlce

Tarnów

Wrocław

Bydgoszcz

Gdańsk

Kielce

Leszno

Olsztyn

Poznań

Sieradz

Toruń

Zamość

Chełm

Gorzów Wlkp.

Konin

Lublin

Opole

Przeworsk

Słupsk

Wałbrzych

Zielona Góra

error

Podziel się informacją z znajomymi