Zaznacz stronę

Regulamin publikowania prac w „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby opublikować swój artykuł w miesięczniku „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” (MPiP). 

Do druku przyjmowane są przede wszystkim prace z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i dziedzin pokrewnych: artykuły, raporty z badań, materiały ze zjazdów i konferencji, recenzje prac, książek z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa, notatki z uczestnictwa w naukowych zjazdach.

  1. Artykuł powinien być zapisany w programie Word for Windows, styl standardowy, bez akapitów, specjalnych wyróżnień, dostarczony do redakcji w formie elektronicznej pocztą, mailowo: mpip@nipip.pllub osobiście.
  2. Objętość artykułów powinna wynosić ok. 10–12 tysięcy znaków ze spacjami, a w przypadku większych materiałów prosimy o kontakt z redakcją tel. 695 350 774.
  3. Materiał ilustracyjny: w przypadku korzystania z fotografii, rycin (schematów, tabel, diagramów) należy podać ich źródło, autora i przesłać w osobnym pliku w jednym z wymienionych formatów: tif, jpg o rozdzielczości 300 dpi.
  4. Praca powinna mieć tytuł i być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Prosimy również podać: tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy oraz adres, telefon kontaktowy i adres e-mail.
  5. Przesłany do redakcji artykuł nie może być nigdzie wcześniej publikowany.
  6. Przesłany artykuł będzie podlegał weryfikacji merytorycznej. W przypadku przyjęcia artykułu do publikacji w MPiP, autor zostanie o tym poinformowany w drodze emailowej.
  7. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w nadesłanych tekstach ewentualnych poprawek redaktorskich, w tym skracania, zmiany tytułów, wprowadzania śródtytułów.
  8. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.
  9. Publikacja w MPiP nie wiąże się z żadnymi kosztami ponoszonymi przez autora.
  10. Opinie wyrażane w artykułach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji.

Umowa o udzielenie licencji nieodpłatnej

Przed pierwszą publikacją artykułu w MPiP, autor powinien dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby redakcji „Umowa o udzielenie licencji nieodpłatnej”, do pobrania tutaj

Autorów, który współpracowali z nami już wcześniej, prosimy o przesłanie tej Umowy przed planowanym terminem publikacji kolejnego artykułu.

Umowa jest składana jednorazowo, a zatem nie będzie wymagane ponowne przesyłanie Umowy przed publikacją kolejnego artykułu.

Umowa musi zostać doręczone w oryginale. Nieskuteczne jest doręczenie kopii, ani wysłanie umowy jako wiadomości email lub skanu załączonego do wiadomości email.