Menu

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

W ramach nowelizacji przepisów rozporządzenia:

  1. zrezygnowano z konieczności zawierania przez takie osoby umowy upoważniającej do wystawienia recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne (umowy upoważniające zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy wygasły);
  2. rozszerzono grupę osób posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, są uprawnione do wystawiania zleceń na wyroby medyczne, finansowane ze środków publicznych. Prawo do wystawiania zleceń na wyroby medyczne uzyskały także osoby uprawnione wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, niemających zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 Uwagi prosimy przesyłać do 20 maja 2019 r. na adres e-mail: e.wilkoszewska@mz.gov.pl

 

Prosimy o zgłaszanie uwag według wzoru zamieszczonej poniżej tabeli:

 

Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Przepis, którego uwaga dotyczy Uwaga Uzasadnienie uwagi Propozycje rozwiązań