Zaznacz stronę

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza
pielęgniarki i położne wykonujące zawód w domach pomocy społecznej, kierowników domów pomocy społecznej, starostów powiatów, marszałków województw, wojewodów oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką ujętą w sesjach i panelu dyskusyjnym
na Ogólnopolską Konferencję pt.

„Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie”

Miejsce konferencji: Tower Service Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

Termin konferencji: 18 kwietnia 2018 r.

Patronat Honorowy: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Do konferencji zostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

 

Osoby, które z jakichkolwiek powodów stają się niesamodzielne wymagają uzyskania pomocy ze strony innych osób lub instytucji. Według ekspertów ważnym wyzwaniem jest stworzenie kompleksowego systemu świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych udzielanych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, w tym zamieszkałej w domu pomocy społecznej. Przed personelem domów pomocy społecznej stoi niełatwe zadanie zaspokojenia potrzeb osób chorych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych w sposób respektujący ich godność, uwzględniając ich wolę i niezależność.

Konferencja poświęcona jest powiązanym ze sobą zagadnieniom zapewnienia opieki pielęgniarskiej mieszkańcom DPS, niedoborom kadrowym pielęgniarek i ich problemom zawodowym w zakresie należytego wykonywania zawodu, kompetencji i odpowiedzialności zawodowej w związku z wykonywaniem zawodu w domu pomocy społecznej.

Mamy nadzieję, że będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli władzy publicznej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, marszałkowie województw, starostowie powiatów, prezydenci miast) i  środowiska pielęgniarskiego.

 

Program Konferencji:

8.30 – 9.30        Rejestracja uczestników

9.30 – 9.40        Otwarcie Konferencji – Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

9.40 – 11.45      Sesja I. Mieszkańcy domów pomocy społecznej moderatorzy: Mariola Łodzińska, Bożena Hudzik

9.40 – 9.55        Potrzeby zdrowotne mieszkańców domów pomocy społecznej – dr n. med. Hanna Kachaniuk

9.55 – 10.10      Człowiek starszy i przewlekle chory pomiędzy opieką zdrowotną i pomocą społeczną – dr n. med. Ewa Kądalska

10.10 – 10.25    Działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkańców domów pomocy społecznej – Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10.25 – 10.40    Ochrona praw osób starszych i niesamodzielnych w domach pomocy społecznej w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich – Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich

10.40 – 10.55    Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na jakość opieki i usług w domach pomocy społecznej – Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich

10.55 – 11.10    Blisko instytucji, blisko mieszkańca. Polityka wsparcia instytucji opieki długoterminowej – Leszek Guga

11.10 – 11.25    Zagrożenia zdrowia i trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa osób w wieku starszym i niesamodzielnym w domach pomocy społecznej – mgr Bożena Ożga

11.25 – 11.40    Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie – raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z badania ankietowego mgr Teresa Kuziara

11.40 – 11.55    Pielęgnacja pacjenta leżącego – Alicja Lach

11.55 – 12.30    Przerwa kawowa

12.30 – 14.15    Sesja II. Świadczenia pielęgniarki w domach pomocy społecznej moderatorzy: Renata Michalska, Bożena Ożga

12.30 – 12.45    Sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w Polsce – mgr Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

12.45 – 13.00    Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad mieszkańcami domów pomocy społecznej – mgr Bożena Hudzik

13.00 – 13.15    Specyfika pracy pielęgniarki w opiece nad przewlekle psychicznie chorym – mgr Mariola Łodzińska

13.15 – 13.30    Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w domach pomocy społecznej – prof. nadzw. dr hab. Dorota Karkowska

13.30 – 13.50     Samodzielność zawodowa i odpowiedzialność pielęgniarek realizujących świadczenia w domach pomocy społecznej – dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

13.50 – 14.05     Wybrane problemy polskiego pielęgniarstwa okiem ubezpieczyciela – Inter Polska

14.10 – 15.20     Panel dyskusyjny – Mieszkańcy domów pomocy społecznej, a stała, całodobowa opieka pielęgniarska – problemy i propozycje ich rozwiązania.

15.30                  Lunch.

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji programu

Koszt konferencji 200 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
na adres 02-757 Warszawa, ul. Pory 78  lok 10
na rachunek Deutsche Bank 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002
w tytule „Opłata za Konferencję DPS”.

Termin zgłoszenia i opłaty do dnia 30 marca 2018 r.

Warunkiem zakwalifikowania na konferencję jest rejestracja oraz dokonanie opłaty w terminie nie później niż 7 dni od dnia rejestracji.

Zgłoszenie na konferencję oznacza zawarcie umowy sprzedaży i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Potwierdzenie zakwalifikowania na konferencję prześlemy drogą e-mail.