Menu

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Pory 78 lok 10

02-757 Warszawa

22-327-61-61

 1. Przedmiot zamówienia

Wydruk zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu zgodny z załączonym wzorem oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 222).

Jednorazowe dostarczenie druków do siedziby Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 1. Termin realizacji – 10 sierpnia 2019 r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu.

Do postępowania zostaną dopuszczeniu wykonawcy, których oferta wpłynie do biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w terminie do 24 maja 2019 r. do godz. 12:00, posiadający niezbędną wiedzę oraz dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Pytania do Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia i sposobu złożenia oferty mogą składane na adres poczty elektronicznej oferta@nipip.pl

 1. Oferta powinna zawierać:
 • Nazwę i adres oferenta
 • Datę sporządzenia oferty
 • Oferowaną liczbę wydrukowywanych i dostarczonych druków za kwotę maksymalnie 22 000 zł brutto (tj. z podatkiem VAT)
 • Cenę jednostkową za jeden druk prawa wykonywania zawodu, która będzie zawierała wszelkie koszty związana z wydrukiem i dostarczeniem.
 • Do oferty wykonawcy obowiązani są załączyć parafowany wzór umowy
 • Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub przez pełnomocnika (w takim przypadku do oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji)
 1. Sposób składania ofert:
 • Osobiście w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: ul. Pory 78 lok 10, Warszawa, listownie lub kurierem na adres: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa – w zaklejonej kopercie z napisem „oferta na druk, nie otwierać przed 24 maja 2019 r. do godz. 12:00”
 • Elektronicznie na adres poczty elektronicznej oferta@nipip.pl do 24 maja 2019 r. do godz. 12:00 (w takim przypadku oferta wraz z załącznikami winna być załączona do maila w formie skanów). Oferty, które zostały wysłane a nie mogły zostać odebrane przez Zamawiającego z przyczyn technicznych do powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 1. Kryteria oceny oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w następujący sposób:

Kryterium oceny ofertyWagaMaksymalna ilość punktów
Liczbę oferowanych druków100%100

 

 1. Wybrana zostanie oferta, która posiada największą liczbę punktów.
 1. Umowa z wybranym zostanie podpisana do dnia 15 czerwca 2019 r.
 2. Konkurs może zostać rozstrzygnięty bez wyboru wykonawcy w przypadku gdy oferty nie będą spełniały warunków wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia. Wymagany jest wydruk we wskazanej w punkcie 4 kwocie min. 7 000 sztuk zaświadczeń.

Załączniki:

1. Wzór – https://nipip.pl/wp-content/uploads/2019/05/Wzor_pwz.pdf

2. Zdjęcia obecnego druku – Obecne_PWZ

3. Wzór umowy