Menu

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok 10
02-757 Warszawa
Tel. 22-327-61-61

Zapytanie ofertowe 1/2020

1. Informacje ogólne o zamówieniu.
1.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie specyfikacji oraz wdrożenie System Samorządu Pielęgniarek i Położnych (SSPP).
1.2 Treść niniejszego zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
1.3 Ofertę może złożyć każdy podmiot posiadający niezbędną wiedzę oraz dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego kryterium Zamawiający uznawać będzie zrealizowanie przez Oferenta co najmniej jednego systemu informatycznego porównywalnego w zakresie funkcjonalności z systemem będącym przedmiotem niniejszego zamówienia.
1.4 Zamawiający może, w celu oceny spełniania przez Oferenta kryterium, o którym mowa
w pkt 1.3, wnioskować o przedstawienie przez Oferenta referencji dotyczących zrealizowanego przez niego systemu pochodzących od podmiotu, dla którego był on realizowany. Referencje powinny zawierać informacje odnośnie zakresu funkcjonalności systemu.
1.5 Oferent może, przed złożeniem oferty, zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający uznaje, że Oferent spełnia kryterium, o którym mowa w pkt 1.3, i ewentualnie załączając od razu referencje w zakresie, o którym mowa w pkt 1.4.
1.6 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany jedynie spośród ofert tych Oferentów, którzy spełniać będą kryterium, o którym mowa w pkt 1.3.
1.7 Do udzielenia zamówienia nie stosuję się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: 2 (dwa) lata od dnia podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia – zakres usług wykonywanych w ramach umowy:

Sporządzenie specyfikacji oraz wykonanie następujących modułów:

I. Moduł administracyjny systemu:
• administracja użytkownikami,
• moduł zgłaszania uwag, usterek do systemu.

II. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych i Okręgowe Rejestry Pielęgniarek i Położnych
• Stworzenie systemu zgodnego z przepisami prawa,
• Migracja danych z obecnego systemu,
• Zdefiniowane raporty statystyczne.

III. Konto pielęgniarki/położnej (moduł zgłaszania agresji)
• Stworzenie systemu.

IV. Składki członkowskie
• Stworzenie systemu,
• Migracja danych,
• Zdefiniowane raporty statystyczne.

V. PIT 11 PIT-R, moduł refundacji
• Stworzenie systemu
• Migracja danych z obecnego systemu

VI. Wybory samorządowe
• Stworzenie systemu

VII. Komunikacja w ramach Organów Samorządu
• Stworzenie systemu
• Rejestr Uchwał, stanowisk, apeli
• Organizacja pracy organów

VIII. Obsługa odznaczeń samorządu.
• Stworzenie systemu
• Migracja lub wprowadzenie danych

IX. System obiegu dokumentów
• Stworzenie systemu

X. Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe

XI. Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe

3. Prawa autorskie
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego pełnię autorskich praw majątkowych, w najszerszym możliwym prawnie zakresie, do wszystkich modułów, w tym kodów źródłowych, dokumentacji, które będą przedmiotem realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, a także zezwoli w najszerszym możliwym prawnie zakresie na wykonywanie przez Zamawiającego w stosunku do nich zależnych praw autorskich. Kwestie te znajdą uszczegółowienie z umowie. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i zgoda na wykonywanie praw zależnych będzie ujęte w wynagrodzeniu Wykonawcy ustalonym w wyniku niniejszego postępowania.

4. Oferta.

4.1 Oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, datę wystawiania oferty oraz dane kontaktowe oferenta: numer telefonu i adres email;
4.2 Oferta powinna zawierać kwotę wynagrodzenia brutto (cenę) oddzielnie za każdy moduł oraz oddzielną kwotę za przygotowanie specyfikacji;
4.3 Do oferty powinno być załączone oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub że będzie nimi dysponował w czasie realizacji zamówienia;
4.4 Jeżeli oferent legitymuje się doświadczeniem w obsłudze systemów z zakresu ochrony zdrowia (patrz pkt 8 Kryteria oceny ofert), oferta powinna zawierać dokument potwierdzający tę okoliczność;
4.5 Oferta powinna być złożona – wpłynąć do siedziby Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sposób określony w pkt 6 najpóźniej do godz. 13:00, 5 marca 2020 r.
4.6 Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.
4.7 W razie wątpliwości odnośnie treści oferty, złożonej w terminie określonym w ust. 4.5, Zamawiający zwróci się do oferenta o niezbędne wyjaśnienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie oferty złożone zgodnie z pkt 4, przez oferentów spełniających kryterium, o którym mowa w pkt 1.3.

6. Sposób składania ofert:
• Osobiście w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: ul. Pory 78 lok 10, Warszawa.
• Listem poleconym na adres: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa.
• Elektronicznie na adres poczty elektronicznej: oferta@nipip.pl

7. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać:
– telefonicznie pod numerem: 22-327-61-81
– e-mail: oferta@nipip.pl

8. Kryteria oceny oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w następujący sposób: 

Kryterium oceny oferty Waga Ilość punktów
Cena brutto 60% maksymalnie 100
Doświadczenie w obsłudze systemów z zakresu ochrony zdrowia 40% 35

9. Wybór najkorzystniejszych ofert
9.1 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w drodze e-mailowej na adres wskazany w ofercie.
9.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.
9.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty jedynie w zakresie modułów wskazanych w pkt 2 I-II i ewentualnie także niektórych z pozostałych modułów, bez wyboru oferty na pozostałe moduły. W takiej sytuacji jako cena oferty przyjęta zostanie suma cen za wszystkie moduły, co do których dokonane zostało wybranie oferty.

10. Specyfikacja systemu
11.1 Opis obecnego systemu i tabele i struktura tabel bazy danych stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego.
11.2 W ocenie Zamawiającego, dla przedstawienia oferty niezbędne jest dokonanie analizy obecnie funkcjonującego systemu CRPiP (Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych). W szczególności w zakresie analizy migracji wszystkich danych do nowego utworzonego systemu. Zamawiający zobowiązuję się do nadania tymczasowego dostępu do zanonimizowanej bazy danych celem dokonania oceny systemu po otrzymaniu pisemnego wniosku ze wskazaniem danych osób upoważnionych ze strony Oferenta.

Dokumentacja

Podręcznik użytkownika

Share This

Share This

Share this post with your friends!