Menu

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Pory 78 lok 10
02-757 Warszawa
Tel. 22-327-61-61

Zapytanie ofertowe 2/2018

1. Informacje ogólne o zamówieniu.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług obsługi technicznej i serwisowej dla systemu CRPIP (Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych), dalej „System”.
1.2 Zawarcie umowy na realizację usługi poprzedzone będzie skierowaniem zapytań ofertowych do wybranych podmiotów, jednakże ofertę złożyć może każdy podmiot posiadający niezbędną wiedzę oraz dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.3 Treść niniejszego zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
1.4 Do udzielenia zamówienia nie stosuję się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Termin realizacji usługi – od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.

 Przedmiot zamówienia – zakres usług wykonywanych w ramach umowy:

 1. Usługi obsługi technicznej i serwisowej dla Systemu i stworzenie nowych funkcjonalności obejmują:

1)         Bieżącą obsługę techniczną i serwisową dla Systemu obejmującą:

 1. naprawę usterek technicznych Systemu uniemożliwiających jego pracę – w ciągu 24 godzin;
 2. naprawę pozostałych usterek technicznych Systemu – w ciągu 3 dni roboczych;
 3. wykonanie raportów statystycznych w ciągu 14 dni;
 4. utrzymanie, nadzór i zarządzanie bazą danych Systemu oraz administracja serwerami – realizowane zdalnie bez limitów działań pod warunkiem zapewnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu administracyjnego do serwera;
 5. zarządzanie kontami administracyjnymi Systemu;
 6. udzielanie konsultacji telefonicznych i e-mailowych pracownikom Zamawiającego oraz innym użytkownikom w związku z eksploatacją Systemu;
 7. monitorowanie parametrów związanych z wydajnością i efektywnością pracy systemu (samego Systemu, bazy danych, serwera aplikacji, serwera bazy danych, systemu operacyjnego oraz sprzętu);
 8. wykonanie w każdy dzień roboczy archiwizacji danych Systemu na wskazaną przez Zamawiającego lokalizację.
 9. wykonanie w każdy pierwszy dzień miesiąca kopii danych umożliwiających odbudowę instancji oraz odbudowy instancji, na wskazaną przez Zamawiającego lokalizację. Czynności wymagające fizycznego dostępu do serwera bazy danych wykona Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.
 10. wykonanie w każdy pierwszy dzień miesiąca kopii aplikacji na wskazaną przez Zamawiającego lokalizację.
 11. przeprowadzanie testów odtworzeniowych w środowisku testowym 2 razy do roku i ich udokumentowanie, prezentacja wyników Zamawiającemu oraz określenie i wdrożenie ewentualnych działań korekcyjnych;
 12. monitorowanie działania Systemu, bazy danych, serwera aplikacji, serwera bazy danych, systemu operacyjnego pod kątem wykrywania incydentów naruszenia bezpieczeństwa i informowanie o wykrytych niebezpieczeństwach;
 13. realizowanie przez Wykonawcę okresowych konsultacji w zakresie rozbudowy i zmiany konfiguracji systemu. Opiniowanie przydatności i możliwości nowych rozwiązań technologicznych dotyczących Systemu. Wykonywanie uzgodnionych z Zamawiającym modyfikacji Systemu;
 14. dostosowywanie Systemu do przepisów prawa, których respektowanie jest dla Zamawiającego obowiązkowe – w ciągu 14 dni;
 15. wykonanie zmian bieżących w systemie w ciągu 30 dni;
 16. aktualizacja dokumentacji Systemu w związku ze zmianami wprowadzonymi w Systemie oraz przekazywanie jej wraz z kodami źródłowymi Systemu według stanu na ostatni dzień każdego kwartału – w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału;
 17. dostosowywanie Systemu do nowych technologii;
 18. przeprowadzenie analizy ryzyka Systemu przetwarzania powierzonych danych osobowych i udostępnienie jej Zamawiającemu oraz stosowania się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.

2)         Stworzenie w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.:

 1. systemu (funkcjonalności) wystawiania elektronicznych zaświadczeń o niekaralności dostępnych on-line,
 2. systemu (funkcjonalności) „Rejestr obywateli państw członkowskich UE wykonujących w RP czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej” dla 45 okręgowych izb pielęgniarek i położnych, zgodnego z zakresem wskazanym w art. 49 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

3. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do rezultatów zmian wchodzących w skład przedmiotu zapytania ofertowego, w tym do zmienionych elementów kodu źródłowego, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

 1. wszelkie i nieograniczone korzystanie w dowolnym celu;
 2. czasowa bądź trwała eksploatacja rezultatów na innym serwerze aniżeli przedstawiony do instalacji;
 3. pobieranie i użytkowanie nowych wersji rezultatów, ich modyfikacji oraz aktualizacji bądź adaptacji;
 4. dokonywanie wszelkich innych zmian w rezultatach;
 5. pobieranie i odczytywanie danych poprzez sporządzenie własnych raportów oraz wyciągów z baz danych;
 6. dekompilacji, odtwarzania, reprodukowania lub modyfikowania elementów rezultatów, w tym struktury ich baz danych w całości lub części;
 7. sporządzania kopii w jakiejkolwiek formie w całości lub części;
 8. użytkowanie oryginału oraz kopii zapasowej;
 9. wprowadzanie zmian lub adaptacji rezultatów lub ich układu bez zgody Wykonawcy;
 10. sprzedaży rezultatów, oddawanie w najem, leasing, odstępowanie nieodpłatne lub odpłatne, dzielenia się lub zbywania w całości lub w części;
 11. udostępnianie w całości lub części osobom trzecim;
 12. zawierania umów o ustanowieniu zastawu, którego przedmiotem byłyby prawa do rezultatów, wynikające z niniejszej Umowy;
 13. cesja, transfer lub przeniesienie w inny sposób na osobę trzecią praw do rezultatów nabytych na podstawie Umowy, w tym do udzielania sublicencji bez zgody Wykonawcy w każdym z wymienionych w niniejszym ustępie przypadków;
 14. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej w nieograniczonej ilości i wielkości nakładów;
 15. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, w szczególności na: dyskach komputerowych, nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
 16. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 17. publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 18. wykorzystywanie na stronach internetowych Zamawiającego;
 19. sporządzanie wersji obcojęzycznych;
 20. wykorzystywanie fragmentów tych rezultatów do celów promocyjnych.

 4. Oferta

4.1 Oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, datę wystawiania oferty oraz dane kontaktowe oferenta: numer telefonu i adres email;
4.2 Oferta powinna zawierać kwotę wynagrodzenia brutto (cenę);
4.3 Do oferty powinno być załączone oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub że będzie nimi dysponował w czasie realizacji zamówienia;
4.4 Jeżeli oferent legitymuje się doświadczeniem w obsłudze systemów z zakresu ochrony zdrowia (patrz pkt 9 Kryteria oceny ofert), oferta powinna zawierać dokument potwierdzający tę okoliczność;
4.5 Oferta powinna być złożona – wpłynąć do siedziby Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sposób określony w pkt 7 najpóźniej 14 grudnia 2018 r. do godz. 12.00.
4.6 Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.
4.7 W razie wątpliwości odnośnie treści oferty, złożonej w terminie określonym w ust. 5.5, Zamawiający zwróci się do oferenta o niezbędne wyjaśnienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie oferty złożone zgodnie z pkt 5.

6. Sposób składania ofert:

 • Osobiście w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: ul. Pory 78 lok 10, Warszawa
 • Listem poleconym na adres: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa.
 • Elektronicznie na adres poczty elektronicznej: oferta@nipip.pl

 

7. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać:

 • telefonicznie pod numerem: 22-327-61-81
 • e-mail: oferta@nipip.pl

 

8. Kryteria oceny oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w następujący sposób:

Kryterium oceny ofertyWagaIlość punktów
Cena brutto74%maksymalnie 100
Doświadczenie w obsłudze systemów z zakresu ochrony zdrowia26%35

Ilość punktów w ramach kryterium „Cena” będzie obliczone według następującego wzoru:

C = Cmin x 65 / Co gdzie poszczególne symbole oznaczają: C – ilość punktów, Cmin – najniższa cena brutto, Co – cena brutto zawarta w ofercie

Kryterium „Doświadczenie w obsłudze systemów z zakresu ochrony zdrowia” oznacza, że podmiot składający ofertę udokumentowanym doświadczeniem otrzyma z 35 punktów.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty

10.1 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w drodze emailowej na adres wskazany w oferci10.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na przekroczenie przez najkorzystniejszą cenowo ofertę kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację usługi.

11. Specyfikacja systemu

Opis systemu i tabele i struktura tabel bazy danych  stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego.

 • System jest zainstalowany na wirtualnych maszynach opartych na Citrix XenServer
 • System obsługuje baza danych Oracle 10 zainstalowana na Oracle Linux Server
 • Aplikacja jest zainstalowana na serwerze Oracle Linux Server

Projekt umowy

Podręcznik

Dokumentacja techniczna

Pytania i odpowiedzi

 

 

Prezes

 

Zofia Małas