Menu

Jutro w Sejmie RP (3 lipca 2019 r.) odbędzie się kolejne czytanie projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który zakłada wprowadzenie dwóch zasadniczych zapisów: możliwość kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo również na studiach pierwszego stopnia w prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz regulację dotyczącą skorzystania z płatnego urlopu szkoleniowego przez pielęgniarkę i położną w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie.

Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w spawie możliwości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo również w formie niestacjonarnej, pozostaje niezmienne , tj. wnioskujemy o pozostawienie obecnych zapisów w ustawie, aby studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo były prowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Druga regulacja wprowadza przepis przejściowy mający na celu zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym do 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego w 2019 r. niezależnie od dnia wejścia w życie tej ustawy. Przypomnijmy, że zmiana ta jest realizacją ustaleń zawartych w Porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 r. pomiędzy Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

MM