Menu

ZARZĄDZENIE NR 96/2019/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

Zarządzenie, które wchodzi w życie, podwyższa od 1 lipca o 15 proc. wartość stawek ryczałtów dobowych dla szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć (SOR i IP). Oznacza to zwiększenie wysokości finansowania danych świadczeń opieki zdrowotnej od drugiej połowy 2019 r.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, na mocy którego Prezes NFZ został zobowiązany do wydania regulacji określających przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

            Wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmiany mają na celu urealnienie wartości stawek ryczałtów dobowych określonych dla szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć (SOR i IP). Zaproponowane rozwiązanie przewiduje zwiększenie, od dnia 1 lipca 2019 r., o 15 % wyceny wag punktowych określonych dla poszczególnych kategorii stanu zdrowia pacjenta w SOR i IP. Zmiana ww. wag będzie miała przełożenie na zwiększenie wartości stawek ryczałtów dobowych, a co za tym idzie wysokości finansowania danych świadczeń opieki zdrowotnej od drugiej połowy 2019 r.

            Przedmiotowe zmiany są odpowiedzią na wprowadzaną w życie z dniem 1 lipca 2019 r. nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego i m.in. planowane zmiany kadrowe w SOR oraz wprowadzenie obowiązkowej segregacji pacjentów zgłaszających się do oddziału, a także realizacją licznych postulatów świadczeniodawców dotyczących zbyt niskich nakładów finansowych na te zakresy świadczeń. Wprowadzone rozwiązania uwzględniają także uwagi  reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców zgłoszone w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zarządzenia Nr 72/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z uwagi na fakt, iż niniejsze zmiany będą miały pozytywny wpływ na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w izbie przyjęć, oraz przełożą się na poprawę opieki nad pacjentami, przedmiotowe zarządzenie nie podlega wymogowi dotyczącemu konsultacji społecznych, określonemu w art. 146 ustawy o świadczeniach oraz w § 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.).

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-962019dsm,6978.html